Brasilien

Många högutbildade kvinnor i städerna lever ett liv i relativ jämställdhet, medan kvinnor i andra delar av landet styrs av skrivna och oskrivna regler som begränsar deras rörelsefrihet.

Brasilien är inte ett land. Många högutbildade kvinnor i städerna lever ett liv i relativ jämställdhet, medan kvinnor i andra delar av landet styrs av skrivna och oskrivna regler som begränsar deras rörelsefrihet.
Brasilien är ett mycket våldsamt land och även om våldet främst drabbar unga män dödas och skadas även många kvinnor. År 2006 sköts 34 648 människor till döds i landet, enligt officiell statistik.

Antal invånare: 193,7 miljoner (2009)

Religion: katoliker cirka 70%, protestanter 20%, övriga 10 %

Förväntad livslängd: män 68 år, kvinnor 76 år (2011)

Läs och skrivkunnighet: 90% (2010)

Inkomstklyftor: Ginikoefficient 0,539 (2009) *

Placering på listan över korruptionen i 183 länder: 73 (2011) **

Placering på listan över mänsklig utveckling i 146 länder med hänsyn även till jämställdhet: 80 (2011) ***

Mödradödlighet: 58 dödsfall per 100 000 födslar.

Antal barn/kvinna: 2,18

Abortlagstiftning: Abort är inte laglig. Beviljas bara om kvinnans liv hotas, eller om hon varit utsatt för våldtäkt eller incest.

Lag mot våldtäkt inom äktenskapet: Finns.

Våld mot kvinnor i nära relationer: Under åren 1997-2007 mördades 41 532 kvinnor, det betyder 10 kvinnor varje dag. Merparten av män som de kände. Första halvåret 2010 registrerades över 40 000 anmälningar av våld mot kvinnor.

* Ginikoefficient:
Ekonomiskt mått på ojämlikheten, till exempel i inkomstfördelning, hos en befolkning. Ginikoefficienten har ett värde mellan 0 och 1. Värdet 0 innebär att alla individer har exakt lika stora tillgångar (total jämlikhet) medan 1 innebär total ojämlikhet. Ju lägre ginikoefficient för inkomster, desto mer jämlikt fördelas löner, vinster, bidrag, och andra ersättningar inom ett land. 

** Korruption:
Transparency international gjorde 2011 en rangordning av 183 länder efter hur utbredd korruptionen var i landet. Plats 1 på listan var bäst, plats 183 sämst. Korruption inom exempelvis polis- och rättsväsende påverkar tydligt kvinnors liv.

*** Jämställdhet:
UNDPFN:s utvecklingsorgan - mäter varje år mänsklig utveckling i världens länder, med hänsyn till hälsa, utbildning och inkomst – HDI - Human Development Index. 2010 infördes ett nytt index: GII, Gender Inequality Index, som även tar hänsyn till jämställdhet. Länderna rangordnas från plats 1 och nedåt.

Källor:

Utrikespolitiska institutet
Center for reproductive rights
CIA World factbook
Wikimedia
Transparency International
UNDP HDI2011
UNDP HDR2011
Institute for Health Metrics and Evaluation
Map of violence 2010 gjord av Sangari Institute på uppdrag av brasilianska regeringen
Cnn.com
Matadornetwork.com
Utrikesdepartementets rapport om mänskliga rättigheter