Egypten

Högutbildade kvinnor i städerna lever ett liv i relativ jämställdhet, medan kvinnor i andra delar av landet inte ens tillåts lämna sitt hem utan mannens eller familjens tillåtelse.

Egypten är mitt uppe i en omvälvande politisk förändring och är sedan tidigare inte ett enhetligt land. Högutbildade kvinnor i städerna lever ett liv i relativ jämställdhet, medan kvinnor i andra delar av landet inte ens tillåts lämna sitt hem utan mannens eller familjens tillåtelse. Majoriteten av kvinnorna styrs av skrivna och oskrivna regler som begränsar deras rörelsefrihet.

Antal invånare: 82 miljoner

Religion: muslimer 94%, kristna och övriga 6 %

Förväntad livslängd: män 68 år, kvinnor 73 år (2011)

Läs och skrivkunnighet: hela befolkningen 71% , män 83%, kvinnor 59%

Inkomstklyftor: Ginikoefficient: 0,344 (2001) *

Placering på listan över korruptionen i 183 länder: 112 (2011) **

Placering på listan över mänsklig utveckling i 146 länder med hänsyn även till jämställdhet: uppgifter saknas. ***

Mödradödlighet: 43 dödsfall/ l00 000 födslar.

Antal barn/kvinna: 2,97 (beräknat för 2011)

Abortlagstiftning: Abort är inte lagligt. Tillåts endast om mammans liv är hotat. Mycket restriktiv tillämpning.

Lag mot våldtäkt inom äktenskapet: Finns inte.

Våld mot kvinnor i nära relationer: Varje timme utsätts två kvinnor för våldtäkt. Bara 12 procent av 2 500 fall av sexuellt ofredande polisanmäldes.
 

* Ginikoefficient:
Ekonomiskt mått på ojämlikheten, till exempel i inkomstfördelning, hos en befolkning. Ginikoefficienten har ett värde mellan 0 och 1. Värdet 0 innebär att alla individer har exakt lika stora tillgångar (total jämlikhet) medan 1 innebär total ojämlikhet. Ju lägre ginikoefficient för inkomster, desto mer jämlikt fördelas löner, vinster, bidrag, och andra ersättningar inom ett land.

** Korruption:
Transparency international gjorde 2011 en rangordning av 183 länder efter hur utbredd korruptionen var i landet. Plats 1 på listan var bäst, plats 183 sämst. Korruption inom exempelvis polis- och rättsväsende påverkar tydligt kvinnors liv.

*** Jämställdhet:
UNDPFN:s utvecklingsorgan - mäter varje år mänsklig utveckling i världens länder, med hänsyn till hälsa, utbildning och inkomst – HDI - Human Development Index. 2010 infördes ett nytt index: GII, Gender Inequality Index, som även tar hänsyn till jämställdhet. Länderna rangordnas från plats 1 och nedåt.


Källor:

Utrikespolitiska institutet
Center for reproductive rights
CIA World factbook
Wikimedia
Transparency International 
UNDP HDI2011
UNDP HDR2011  
Institute for Health Metrics and Evaluation
Amnesty International