Kongo

Formellt är kriget avslutat men många milisgrupper finns kvar i östra Kongos djungler, grupper som gör attacker mot byar.

Formellt är kriget avslutat men många milisgrupper finns kvar i östra Kongos djungler, grupper som gör attacker mot byar. Kvinnor våldtas och mördas fortfarande varje natt, och mängder av människor lider av posttraumatisk stress. 

Antal invånare: 71,7 miljoner (2011)

Religion: Romerska katoliker 50 %, protestanter 20 %, muslimer 10 %

Förväntad livslängd: män 50 år, kvinnor 53 år (2006)

Läs och skrivkunnighet: män 67 %, kvinnor 54 % (2011)

Inkomstklyftor: Ginikoefficient 0,44 (2006) *

Placering på listan över korruptionen i 183 länder: 168 (2011) **

Placering på listan över mänsklig utveckling i 146 länder med hänsyn även till jämställdhet: 142 (2011) ***

Mödradödlighet: drygt 900/l00.000 födslar ****

Antal barn per kvinna: 5,2 (2011)

Abortlagstiftning: Abort är förbjuden, även när mammans liv är hotat.

Lag mot våldtäkt inom äktenskapet: Finns inte.

Våld mot kvinnor i nära relationer: 1,8 miljoner kvinnor kommer våldtas under sitt liv. Kongo är det land i världen som näst farligast att leva i för en kvinna.

* Ginikoefficient:
Ekonomiskt mått på ojämlikheten, till exempel i inkomstfördelning, hos en befolkning. Ginikoefficienten har ett värde mellan 0 och 1. Värdet 0 innebär att alla individer har exakt lika stora tillgångar (total jämlikhet) medan 1 innebär total ojämlikhet. Ju lägre ginikoefficient för inkomster, desto mer jämlikt fördelas löner, vinster, bidrag, och andra ersättningar inom ett land.

** Korruption:
Transparency international gjorde 2011 en rangordning av 183 länder efter hur utbredd korruptionen var i landet. Plats 1 på listan var bäst, plats 183 sämst. Korruption inom exempelvis polis- och rättsväsende påverkar tydligt kvinnors liv. 

*** Jämställdhet:
UNDPFN:s utvecklingsorgan - mäter varje år mänsklig utveckling i världens länder, med hänsyn till hälsa, utbildning och inkomst – HDI - Human Development Index. 2010 infördes ett nytt index: GII, Gender Inequality Index, som även tar hänsyn till jämställdhet. Länderna rangordnas från plats 1 och nedåt. 

****Mödradödlighet:
Uppgifterna skiljer sig avsevärt mellan olika källor, som dock alla pekar på svårigheterna att få fram korrekta siffror. Siffran drygt 900 är en sammanvägning av uppgifterna från tre olika källor: UN Population Fund : 1.100 år 2009 http://allafrica.com/stories/200912220954.html WHO : 990 för år 2000 http://www.who.int/whosis/mort/profiles/mort_afro_cod_demrepcongo.pdf  CIA CIA world factbook 670 år 2008 www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.htm

Källor:

Utrikespolitiska Institutet
CIA world fact book
World resources institute
The gender index
American Journal of Public Health
The world health organzation
American Journal of Public Health
Transparency International
UNDP HDI 2011 
UNDP HDR2011