Mexiko

Många högutbildade kvinnor i städerna lever ett liv i relativ jämställdhet, medan kvinnor i andra delar av landet styrs av skrivna och oskrivna regler som begränsar deras rörelsefrihet.


Mexiko är inte ett enhetligt land. Många högutbildade kvinnor i städerna lever ett liv i relativ jämställdhet, medan kvinnor i andra delar av landet styrs av skrivna och oskrivna regler som begränsar deras rörelsefrihet.
 Det finns statliga (federala) lagar men den mesta lagstiftningen är delstatlig och skiljer sig mycket åt mellan de 32 delstaterna (31 stater + 1 federalt distrikt).
Mexiko är ett land präglat av våld och den viktigaste förklaringen är narkotikahandeln. Även om våldet främst drabbar unga män dödas och skadas även många kvinnor.

Antal invånare: 112,3 miljoner (2010)

Religion: romerska katoliker 88%, i övrigt främst andra kristna samfund

Förväntad livslängd: män 73 år, kvinnor 78 år (2011)

Läs och skrivkunnighet: 93% (2010)

Inkomstklyftor: Ginikoefficient 0,460 (2010) *

Placering på listan över korruptionen i 183 länder: 100 (2011) **

Placering på listan över mänsklig utveckling i 146 länder med hänsyn även till jämställdhet: 79 (2011) ***

Mödradödlighet: 51 dödsfall per 100 000 födslar.

Antal barn/kvinna: 2,3 (2010)

Abortlagstiftning: Skiftar mycket mellan olika delstater. I Mexico City har man rätt till fri abort till 12:e veckan, medan det i delstaterna Guanajuato och Querétaro är straffbelagt med 30 års fängelse om man gör abort ****

Lag mot våldtäkt inom äktenskapet: Finns.

Våld mot kvinnor i nära relationer: Var tredje kvinna i Mexiko utsätts eller har utsatts för våld i en nära relation.

* Ginikoefficient:
Ekonomiskt mått på ojämlikheten, till exempel i inkomstfördelning, hos en befolkning. Ginikoefficienten har ett värde mellan 0 och 1. Värdet 0 innebär att alla individer har exakt lika stora tillgångar (total jämlikhet) medan 1 innebär total ojämlikhet. Ju lägre ginikoefficient för inkomster, desto mer jämlikt fördelas löner, vinster, bidrag, och andra ersättningar inom ett land.

 ** Korruption:
Transparency international gjorde 2011 en rangordning av 183 länder efter hur utbredd korruptionen var i landet. Plats 1 på listan var bäst, plats 183 sämst. Korruption inom exempelvis polis- och rättsväsende påverkar tydligt kvinnors liv.

 *** Jämställdhet:
UNDPFN:s utvecklingsorgan - mäter varje år mänsklig utveckling i världens länder, med hänsyn till hälsa, utbildning och inkomst – HDI - Human Development Index. 2010 infördes ett nytt index: GII, Gender Inequality Index, som även tar hänsyn till jämställdhet. Länderna rangordnas från plats 1 och nedåt.

**** Abortlagstiftning i Mexiko:
I Mexico City, där 7 procent av landets befolkning bor, har man rätt till fri abort till 12:e veckan sedan 1997. Kvinnor bosatta i andra delstater erbjuds också fri abort i Mexiko City. I Yucatán är abort legalt av ekonomiska orsaker om kvinnan redan har tre barn.

I teorin är det lagligt att göra abort vid våldtäkt, men i delstater som Guanajuato, där abort kan straffas med 30 års fängelse, är det inte praktiskt möjligt.

En överblick från Grupo de Información en Reproducción Elegida – GIRE - visar lagstiftningen i de olika delstaterna. Den visar bland annat att i vissa delstater är risk för moderns liv inte en anledning till straffrihet för abort, inte heller grava missbildningar
 

Källor:

Utrikespolitiska institutet
Statistiska centralbyrån i Mexiko
CIA World factbook
Transparency International
UNDP HDI2011
UNDP HDR2011
Institute for Health Metrics and Evaluation
Rincondelvago.com
Gire.org