Pakistan

Många högutbildade kvinnor i städerna lever ett liv i relativ jämställdhet, medan kvinnor i andra delar av landet inte ens tillåts lämna sitt hem utan mannens eller familjens tillåtelse.

Pakistan är inte ett land. Många högutbildade kvinnor i städerna lever ett liv i relativ jämställdhet, medan kvinnor i andra delar av landet inte ens tillåts lämna sitt hem utan mannens eller familjens tillåtelse. Majoriteten av kvinnorna styrs av skrivna och oskrivna regler som begränsar deras rörelsefrihet.  

Antal invånare: 184 miljoner (2010)  

Religion: sunnimuslimer cirka 77%, shiamuslimer 20%, små grupper av hinduer, kristna, parser, buddister och bahaier  

Förväntad livslängd: män 63 år, kvinnor 65 år (2011)

Läs och skrivkunnighet: män cirka 63%, kvinnor cirka 36% 

Inkomstklyftor: Ginikoefficient 0,306 (2007/08) *

Placering på listan över korruptionen i 178 länder: 143 (2010) **

Placering på listan över mänsklig utveckling i 146 länder med hänsyn även till jämställdhet: 115 (2011) ***

Mödradödlighet: 376 dödsfall /l00 000 födslar.

Antal barn/kvinna: 3,17 (uppskattat för 2011)

Abortlagstiftning: Ingen fri aborträtt. Möjlighet till abort om mammans fysiska eller psykiska hälsa hotas. Under graviditetens första tre månader också efter våldtäkt, eller om fostret är missbildat eller av sociala skäl. Dock med restriktiv tillämpning. / 2010/

Lag mot våldtäkt inom äktenskapet: Finns inte.

Våld mot kvinnor i nära relationer: Varje år dödas omkring 1 000 kvinnor i hedersrelaterat våld. Pakistan är världens tredje farligaste land att leva i för kvinnor.


* Ginikoefficient:
Ekonomiskt mått på ojämlikheten, till exempel i inkomstfördelning, hos en befolkning. Ginikoefficienten har ett värde mellan 0 och 1. Värdet 0 innebär att alla individer har exakt lika stora tillgångar (total jämlikhet) medan 1 innebär total ojämlikhet. Ju lägre ginikoefficient för inkomster, desto mer jämlikt fördelas löner, vinster, bidrag, och andra ersättningar inom ett land.

** Korruption:
Transparency international gjorde 2011 en rangordning av 183 länder efter hur utbredd korruptionen var i landet. Plats 1 på listan var bäst, plats 183 sämst. Korruption inom exempelvis polis- och rättsväsende påverkar tydligt kvinnors liv. 

*** Jämställdhet:
UNDPFN:s utvecklingsorgan - mäter varje år mänsklig utveckling i världens länder, med hänsyn till hälsa, utbildning och inkomst – HDI - Human Development Index. 2010 infördes ett nytt index: GII, Gender Inequality Index, som även tar hänsyn till jämställdhet. Länderna rangordnas från plats 1 och nedåt.

Källor:

Utrikespolitiska institutet
Pregnantpaus 
Center for reproductive rights
CIA World factbook
Transparency International
Institute for Health Metrics and Evaluation
Thomson Reuters Foundation