USA

I USA lever de flesta kvinnor i relativ jämställdhet. De sociala skillnaderna är stora och här, liksom i resten av världen, skapar sociala problem våld.

I USA lever de flesta kvinnor i relativ jämställdhet. De sociala skillnaderna är stora och här, liksom i resten av världen, skapar sociala problem våld. Fattigdomen har växt i samband med finanskrisen, och det finns anledning att tro att det skapar mer våld i relationer.

Antal invånare: 313 milj (2011)

Religion: kristna cirka 78 %

Förväntad livslängd: män 75 år, kvinnor 80 år

Läs och skrivkunnighet: 98%

Inkomstklyftor: Ginikoefficient 0,45 (2007)*

Placering på listan över korruptionen i 183 länder: 24 (2011)**

Placering på listan över mänsklig utveckling i 146 länder med hänsyn även till jämställdhet: 47 (2011)***

Mödradödlighet: 16 per l00 000 födslar.

Antal barn/kvinna: 2,06

Abortlagstiftning: Fri aborträtt. Vissa delstater har bestämmelser om bland annat obligatorisk information till blivande mödrar om fostrets aktuella storlek, utseende etc.

Lag mot våldtäkt inom äktenskapet: Finns

Våld mot kvinnor i nära relationer: Var sjätte kvinna har blivit utsatt för sexuellt våld.

* Ginikoefficient:
Ekonomiskt mått på ojämlikheten, till exempel i inkomstfördelning, hos en befolkning. Ginikoefficienten har ett värde mellan 0 och 1. Värdet 0 innebär att alla individer har exakt lika stora tillgångar (total jämlikhet) medan 1 innebär total ojämlikhet. Ju lägre ginikoefficient för inkomster, desto mer jämlikt fördelas löner, vinster, bidrag, och andra ersättningar inom ett land.

 ** Korruption:
Transparency international gjorde 2011 en rangordning av 183 länder efter hur utbredd korruptionen var i landet. Plats 1 på listan var bäst, plats 183 sämst. Korruption inom exempelvis polis- och rättsväsende påverkar tydligt kvinnors liv.

*** Jämställdhet:
UNDPFN:s utvecklingsorgan - mäter varje år mänsklig utveckling i världens länder, med hänsyn till hälsa, utbildning och inkomst – HDI - Human Development Index. 2010 infördes ett nytt index: GII, Gender Inequality Index, som även tar hänsyn till jämställdhet. Länderna rangordnas från plats 1 och nedåt.

Källor:

Utrikespolitiska institutet 
Center for reproductive rights
CIA World factbook
Wikimedia
Transparency International
UNDP HDI2011
UNDP HDR2011
Institute for Health Metrics and Evaluation
Utrikesdepartementets rapport om mänskliga rättigheter 

USA