Ryssland

Ryssland är vad gäller lagstiftning ett jämställt samhälle. I praktiken är dock det ryska samhället som helhet präglat av traditionella könsroller och föreställningar, som den att kvinnor ansvarar för barn och familj.

Ryssland är vad gäller lagstiftning ett jämställt samhälle. Högutbildade kvinnor i städerna lever ett liv i relativ jämställdhet. I praktiken är dock det ryska samhället som helhet präglat av traditionella könsroller och föreställningar, som den att kvinnor ansvarar för barn och familj.

Antal invånare: 141 miljoner (2010)

Religion: kristna cirka 80 % främst rysk-ortodoxa därutöver muslimer, buddister, och judar.

Förväntad livslängd: män 59 år, kvinnor 73 år (2011)

Läs och skrivkunnighet: i det närmaste l00 %

Inkomstklyftor: Ginikoefficient 0,422 (2009) *

Placering på listan över korruption i 183 länder: 143 (2011) **

Placering på listan över mänsklig utveckling i 146 länder med hänsyn även till jämställdhet: 59 (2011) ***

Mödradödlighet: 34 per l00000 födslar (2008)

Antal barn/kvinna: 1,42

Abortlagstiftning: Fri aborträtt.

Lag mot våldtäkt inom äktenskapet: Finns inte.

Våld mot kvinnor i nära relationer: Våld i hemmet står för två tredjedelar av alla mord i Ryssland. 34 000 kvinnor beräknas bli utsatta för våld i hemmet varje år. 60-70 procent av de utsatta rapporterar inte övergreppen främst på grund av att tidigare anmälningsförsök misslyckats.

* Ginikoefficient:
Ekonomiskt mått på ojämlikheten, till exempel i inkomstfördelning, hos en befolkning. Ginikoefficienten har ett värde mellan 0 och 1. Värdet 0 innebär att alla individer har exakt lika stora tillgångar (total jämlikhet) medan 1 innebär total ojämlikhet. Ju lägre ginikoefficient för inkomster, desto mer jämlikt fördelas löner, vinster, bidrag, och andra ersättningar inom ett land.

** Korruption:
Transparency international gjorde 2011 en rangordning av 183 länder efter hur utbredd korruptionen var i landet. Plats 1 på listan var bäst, plats 183 sämst. Korruption inom exempelvis polis- och rättsväsende påverkar tydligt kvinnors liv.

*** Jämställdhet:
UNDPFN:s utvecklingsorgan - mäter varje år mänsklig utveckling i världens länder, med hänsyn till hälsa, utbildning och inkomst – HDI - Human Development Index. 2010 infördes ett nytt index: GII, Gender Inequality Index, som även tar hänsyn till jämställdhet. Länderna rangordnas från plats 1 och nedåt.

Källor: 

Utrikespolitiska institutet
CIA World factbook
Center for reproductive rights
Transparency International
UNDP HDI2011
UNDP HDR2011
Institute for Health Metrics and Evaluation
UD:s rapporter om mänskliga rättigheter