Spanien

Många högutbildade kvinnor i städerna lever ett liv i relativ jämställdhet. I andra delar av landet är det vanligare att kvinnor följer traditionella könsrollsmönster.

Spanien är inte ett alldeles enhetligt land. Många högutbildade kvinnor i städerna lever ett liv i relativ jämställdhet. I andra delar av landet är det vanligare att kvinnor följer traditionella könsrollsmönster. Spanien har under 1900-talet upplevt systemskiften med tvära kast. När diktatorn Francisco Franco tillträdde 1935 blev det omöjligt för kvinnor att rösta, äga mark, äga fastigheter och öppna bankkonto. och så vidare. När han dog 1975 fanns uppdämda behov av rättvisa och jämlikhet, och på kort tid radikaliserades landet som nu har den förmodligen starkaste lagstiftningen i världen om våld mot kvinnor.

Antal invånare: 46 miljoner (2010)

Religion: Katoliker 94%, övriga 6%

Förväntad livslängd: män 78 år, kvinnor 84 år (2011)

Läs och skrivkunnighet: i det närmste 100%

Inkomstklyftor: Ginikoefficient 0,32 (2005) *

Placering på listan över korruptionen i 183 länder: 31 (2011) **

Placering på listan över mänsklig utveckling i 146 länder med hänsyn även till jämställdhet: 13 (2011) ***

Mödradödlighet: 6 dödsfall per 100 000 födslar.

Antal barn/kvinna: 1,47

Abortlagstiftning: Fri abort upp till 14:e veckan.

Lag mot våldtäkt inom äktenskapet: Finns.

Våld mot kvinnor i nära relationer: Varje dag görs 400 anmälningar om våld mot kvinnor. Under 2010 dödades 73 kvinnor av sin partner/make.


* Ginikoefficient:
Ekonomiskt mått på ojämlikheten, till exempel i inkomstfördelning, hos en befolkning. Ginikoefficienten har ett värde mellan 0 och 1. Värdet 0 innebär att alla individer har exakt lika stora tillgångar (total jämlikhet) medan 1 innebär total ojämlikhet. Ju lägre ginikoefficient för inkomster, desto mer jämlikt fördelas löner, vinster, bidrag, och andra ersättningar inom ett land.

** Korruption:
Transparency international gjorde 2011 en rangordning av 183 länder efter hur utbredd korruptionen var i landet. Plats 1 på listan var bäst, plats 183 sämst. Korruption inom exempelvis polis- och rättsväsende påverkar tydligt kvinnors liv.

*** Jämställdhet:
UNDPFN:s utvecklingsorgan - mäter varje år mänsklig utveckling i världens länder, med hänsyn till hälsa, utbildning och inkomst – HDI - Human Development Index. 2010 infördes ett nytt index: GII, Gender Inequality Index, som även tar hänsyn till jämställdhet. Länderna rangordnas från plats 1 och nedåt.


Källor:

World Bank
Utrikespolitiska institutet
Center for reproductive rights
CIA World factbook
Wikimedia
Transparency International
UNDP HDI2011
UNDP HDR2011
Institute for Health Metrics and Evaluation
Fundacionmujeres