Sverige

I Sverige lever de flesta kvinnor i relativ jämställdhet. Befolkningen är liten och homogen, skillnaderna mellan stad och landsbygd är liten jämfört med de flesta länder i världen.

I Sverige lever de flesta kvinnor i relativ jämställdhet. Befolkningen är liten och homogen, skillnaderna mellan stad och landsbygd är liten jämfört med de flesta länder i världen.

Antal invånare: 9,4 miljoner (2011)

Religion: kristna 74 %, främst den evangelisk-lutherska kyrkan, därutöver bland annat muslimer, katoliker och ortodoxt kristna (2007) 

Förväntad livslängd: män 79 år, kvinnor 83 år (2011)

Läs och skrivkunnighet: i det närmaste 100 %

Inkomstklyftor: Ginikoefficient 0,23 (2007) *

Placering på listan över korruptionen i 183 länder: 4 (2011) **

Placering på listan över mänsklig utveckling med hänsyn även till jämställdhet i 146 länder: 1 (2011)  **

Mödradödlighet: 5 per 100 000 födslar.

Antal barn/kvinna: 1,67 (2011)

Abortlagstiftning: Fri abort fram till slutet av 18:e graviditetsveckan.

Lag mot våldtäkt inom äktenskapet: Finns.

Våld mot kvinnor i nära relationer: I genomsnitt 17 kvinnor dödas varje år av en man, pojkvän, ex-man eller ex-pojkvän.

* Ginikoefficient:
Ekonomiskt mått på ojämlikheten, till exempel i inkomstfördelning, hos en befolkning. Ginikoefficienten har ett värde mellan 0 och 1. Värdet 0 innebär att alla individer har exakt lika stora tillgångar (total jämlikhet) medan 1 innebär total ojämlikhet. Ju lägre ginikoefficient för inkomster, desto mer jämlikt fördelas löner, vinster, bidrag, och andra ersättningar inom ett land.

** Korruption:
Transparency international gjorde 2011 en rangordning av 183 länder efter hur utbredd korruptionen var i landet. Plats 1 på listan var bäst, plats 183 sämst. Korruption inom exempelvis polis- och rättsväsende påverkar tydligt kvinnors liv.

*** Jämställdhet:
UNDPFN:s utvecklingsorgan - mäter varje år mänsklig utveckling i världens länder, med hänsyn till hälsa, utbildning och inkomst – HDI - Human Development Index. 2010 infördes ett nytt index: GII, Gender Inequality Index, som även tar hänsyn till jämställdhet. Länderna rangordnas från plats 1 och nedåt.


Källor:

Statistiska Centralbyrån SCB
Utrikespolitiska institutet
CIA World factbook
Transparency International
UNDP HDI2011 
UNDP HDR2011
Institute for Health Metrics and Evaluation
RFSU
Brottsförebyggande rådet