Sydafrika

Många högutbildade kvinnor i städerna lever ett liv i relativ jämställdhet, medan kvinnor i andra delar av landet styrs av skrivna och oskrivna regler som begränsar deras rörelsefrihet.

Sydafrika är inte ett land. Många högutbildade kvinnor i städerna lever ett liv i relativ jämställdhet, medan kvinnor i andra delar av landet styrs av skrivna och oskrivna regler som begränsar deras rörelsefrihet. 

Antal invånare: 48,7 miljoner (2008)

Religion: Kristna cirka 80 %, därutöver muslimer, hinduer, judar och traditionella afrikanska religioner.

Förväntad livslängd: män 49 år, kvinnor 48 år (2011)

Läs och skrivkunnighet: 82% (2002)

Inkomstklyftor: Ginikoefficient: 0,65 (2005) *

Placering på listan över korruptionen i 183 länder: 64 (2011) **

Placering på listan över mänsklig utveckling i 146 länder med hänsyn även till jämställdhet: 94 (2011) ***

Mödradödlighet: 236 dödsfall per l00 000 födslar.

Antal barn/kvinna: 2,3 (2011)

Abortlagstiftning: Fri abort de första tre månaderna helt efter kvinnans önskemål. Därefter upp till sex månader av graviditeten om speciella skäl finns som kvinnans hälsa eller missbildning hos fostret. (2007)

Lag mot våldtäkt inom äktenskapet: Finns.

Våld mot kvinnor i nära relationer: Under en sexmånaderspreiod 2010 rapporterades nästan 68 000 fall av sexuellt ofredande, där merparten var våldtäkt. Närmare 28 procent av den manliga befolkningen uppges ha våldtagit en kvinna eller flicka.
I en WHO-rapport uppgav 40 procent av de sydafrikanska kvinnorna att deras första sexuella erfarenhet skedde utan samtycke.

* Ginikoefficient:
Ekonomiskt mått på ojämlikheten, till exempel i inkomstfördelning, hos en befolkning. Ginikoefficienten har ett värde mellan 0 och 1. Värdet 0 innebär att alla individer har exakt lika stora tillgångar (total jämlikhet) medan 1 innebär total ojämlikhet. Ju lägre ginikoefficient för inkomster, desto mer jämlikt fördelas löner, vinster, bidrag, och andra ersättningar inom ett land.

** Korruption:
Transparency international gjorde 2011 en rangordning av 183 länder efter hur utbredd korruptionen var i landet. Plats 1 på listan var bäst, plats 183 sämst. Korruption inom exempelvis polis- och rättsväsende påverkar tydligt kvinnors liv.

*** Jämställdhet:
UNDPFN:s utvecklingsorgan - mäter varje år mänsklig utveckling i världens länder, med hänsyn till hälsa, utbildning och inkomst – HDI - Human Development Index. 2010 infördes ett nytt index: GII, Gender Inequality Index, som även tar hänsyn till jämställdhet. Länderna rangordnas från plats 1 och nedåt.


Källor:

Utrikespolitiska institutet
UD:s rapport om mänskliga rättigheter 2010
Center for reproductive rights
CIA World factbook
Wikimedia
Transparency International
UNDP HDI2011
UNDP HDR2011
Institute for Health Metrics and Evaluation